GENERELT

Alle personlige data der kommer PSQ Power ApS i hænde opbevares j.f. persondataloven.

Til/af afmelding af maillister, sker ved skriftlig kontakt til PSQ Power ApS, via kontaktsiden på www.psq.dk

PSQ Power ApS har copyright på alle tryksager, hjemmesider, sociale medier og lignende, inklusiv billeder, dokumenter og andre immaterielle aktiver, udgivet af PSQ Power ApS.

PSQ Power ApS modtager gerne nye forretningsmæssige informationer, ideer, initiativer, muligheder og lignende. Send dog ikke information De, Deres virksomhed eller 3. part anser for fortrolig eller beskyttet i nogen form. Grundet vores netværk, modtager vi mange informationer og da disse kan være meget enslydende eller relatere til hinanden, kan og vil PSQ Power ApS ikke tage ansvar for beskyttelsen mod misbrug, distribution eller kopiering af informationer, eller dele heraf, medmindre PSQ Power ApS skriftligt har givet udtrykkelig samtykke herfor.

FOR KUNDER
Salgs- og leveringsbetingelser

Præambel
Disse betingelser gælder for handel med PSQ Power ApS og dennes ansatte, hvor PSQ Power ApS er sælger.

Generelt
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.
Købers indkøbsbetingelser m.v. er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre sælger skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.
Fravigelser kan kun aftales og accepteres af de tegningsberettigede for sælgers virksomhed eller af medarbejdere med særlige beføjelser dokumenteret af de tegningsberettigede.
Indeholdt i ethvert salg er al lovpligtig, for branchen, produktet eller ydelsen dokumentation.

Branchespecifikt
Indenfor leverance:
Lovpligtig dokumentation, skiltning af gruppenummer og evt. flanger.
Udenfor leverance:
Kabelsko, forskruninger, sikringer og sikringsskuffer og max sikringsstørrelses skilte
Tavler der indeholder elværksmålere for trafo-tilslutning, leveres uden måletransformere.
Køber har pligt til at sørge for og bære omkostninger til etablering af tilstrækkelig stabil elforsyning og effektiv, separat jordforbindelse til det solgte, i det omfang dette måtte være nødvendigt.

Tilbud og ordrebekræftelse
Sælgers tilbud gælder i 90 dage, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.
Endelig aftale foreligger først, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse. Sælger forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold.

Priser
Alt salg sker til priser i danske kroner (DKK), som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er eksklusiv moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport m.v. Priser i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel.
Sælger har ret til at forhøje aftalte priser på ikke leverede varer svarende til prisforhøjelser foretaget af sælgers underleverandører.
Gældende priser pr. 01/01-20:
Værkstedstime, Normal arbejdstid, 0700-1600: DKK 450 ex. moms.
Værkstedstime, Uden for normal arbejdstid, 1600-0700: DKK 750 ex. moms.
Værkstedstime, Weekend og Søgnehelligdag, 0000-2400: DKK 900 ex. moms.
Montørtime, Normal arbejdstid, 0700-1600: DKK 575 ex. moms.
Montørtime, Uden for normal arbejdstid, 1600-0700: DKK 950 ex. moms.
Montørtime, Weekend og Søgnehelligdag, 0000-2400: DKK 1.150 ex. moms.
Teknikkertime, Normal arbejdstid, 0700-1600: DKK 750 ex. moms.
Teknikkertime, Uden for normal arbejdstid, 1600-0700: DKK 1.250 ex. moms.
Teknikkertime, Weekend og Søgnehelligdag, 0000-2400: DKK 1.500 ex. moms.
Vagtudkaldstillæg: DKK 2.400 ex. moms.
Kilometertakst: DKK 5,50 ex. moms.
Transporttime: – 20% af gældende timetakst.
Driftsikrings- og Serviceaftaler: – 20% på alle timetakster ved arbejde i relation til anlæg med Driftsikrings- og Serviceaftale.

Sælgers ydelse
Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede ydelser og varer. Sælger forpligter sig til at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet, på baggrund af kundens ønske om materialer, forarbejdning og udformning.
Køber bærer selv risikoen for, at sælgers ydelser, varer og leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.

Leveringstid og -sted
Leveringstider er altid angivet som forventet leveringstid og er således omtrentligt og uforbindende.
Alle leverancer sker “EX WORKS” (INCOTERMS 2010). Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Når køber er forpligtet til at afhente varen og sælger holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringssted end sælgers forretningssted, sker transporten dertil inklusiv eventuel pålæsning for købers regning og risiko, med mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.
Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af sælger, såfremt dette er skriftligt aftalt med køber. Særligt bemærkes, at køber bør tegne forsikring på egne varer, idet sælger ikke forsikrer medleverancer samt transport heraf.

Forsinkelse
Forsinkes leverancen væsentligt, uden at sælger er fritaget for sine forpligtelser i medfør af punktet “Leveringstid- og sted”, er køber ved skriftlig meddelelse til sælger berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af en samlet leverance, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del. Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af sælger, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet ikke vil kunne opfyldes.
Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra sælgers side, og at køber er blevet påført tab som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, som han er blevet påført. Erstatningen kan ikke overstige et beløb på 1% af betalingen for den forsinkede leverance, for hver fulde uge forsinkelsen varer. Erstatningen kan dog ikke overstige 10% af betalingen for den forsinkede leverance. Sælger påtager sig ikke herudover noget ansvar for forsinkelsen eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser.

Undersøgelsespligt
Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen, for at sikre sig at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at det solgte lider af en mangel eller skade, skal køber, såfremt man vil påberåbe sig manglen, straks give sælger skriftlig meddelelse herom.
Hvis køber, for så vidt angår sælgers leverancer eller dele heraf, modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af sælgers leverance, skal køber straks skriftligt videregive reklamationen/foretage reklamation overfor sælger.

Reklamation
Undlader køber straks at afgive skriftlig meddelelse som beskrevet i punktet “Undersøgelsespligt”, kan køber ikke senere fremsætte mangels- eller erstatningskrav overfor sælger, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber skal friholde sælger for ethvert krav, som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos sælger.
Har køber ikke inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet foretaget skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende.
Reklamation kan kun ske på produkter der er installeret/håndteret/opsat/benyttet/behandlet/serviceret/ibrugsat/brugt efter fabrikantens og sælgers anvisning, hvor fabrikantens anvisninger går foran sælgers.

Garanti
Der gives ingen garanti på produkter eller udført arbejde, i stedet gives reklamationsret jævnfør punktet “Reklamation”.

Mangler
Viser det sig, at varen er behæftet med mangler, har sælger ret til at foretage afhjælpning. Kun såfremt sælger ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget og uden rimelig varsel til sælger først, foretager afhjælpning eller lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sine omkostninger herved dækket af sælger.
Sælger kan i tilfælde af kvantitative mangler foretage efterlevering inden for rimelig tid, hvorpå køber ikke kan påberåbe sig misligholdelse.

Skader
Jævnfør punktet “Leveringstid- og sted” sælges alle varer “EX WORKS” (INCOTERMS 2010), hvorfor kunden selv er ansvarlig for skader under pålæsning, omlæsning, transport, aflæsning, opbevaring ect., fra sælger har meddelt kunden at varen er klar til afhentning. Er anden leveringsbetingelse skriftligt aftalt, forbeholder sælger sig retten til inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v.. Kan dette ikke lade sig gøre, kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget og uden rimelig varsel til sælger først, lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sine omkostninger herved dækket af sælger.

Fortrydelsesret
PSQ Power ApS lagerfører ikke varer og alle varer er derfor skaffevarer.
Fortrydes købet af en varer, kan sælger tilbagetage varen på de vilkår dennes leverandør tillader dette. Kontakt sælger for information om muligheden for returnering og eventuelle udgifter forbundet med dette.

Betaling og Ejendomsforbehold
Betaling skal ske kontant netto 14 dage efter levering, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen betaling opkræves morarenter efter rentelovens §5, med 8,0% + Nationalbankens udlånsrente p.a. for privatkunder og for erhvervskunder fastsættes morarenten til 2,0% per påbegyndt måned. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, eller såfremt køber ikke aftager/modtager det solgte, når køber er forpligtet hertil, har sælger ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet.
Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos sælger til købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.

Ansvarsbegrænsning
Sælger er kun ansvarlig for fejl ved sælgers leverancer, hvis køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge sælgers eventuelle anvisninger. Sælgers ansvar er begrænset til fejl i sælgers egne leverancer, men ikke for fejl der opstår i forbindelse med at sælgers leverancer føjes ind i eller til andres leverancer. Forandring af eller indgreb i det leverede uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.
Sælger er under ingen omstændigheder ansvarslig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder eller andre brugere af sælgers leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indføjet.
I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker udover de i disse betingelser fastsatte begrænsninger.

Software
Ved køb af produkter, det helt eller delvist består af software, opnår køber alene en ikke-eksklusiv ret til engangsbrug af softwaren. Køber erhverver således ingen form for ejendomsret til softwaren. Købers ret til at benytte softwaren kan ikke overdrages, og køber har ikke ret til at kopiere programmerne til tredjemand eller benytte softwaren i andre produkter eller anledninger.

Produktansvar
Sælger fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til sælgers leverancer. Hvis sælger mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af sælgers leverancer, er køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at friholde sælger for ethvert sådant krav samt dække sælgers rimelige omkostninger til forsvar herimod.

Byggeleveranceklausul
Nedenstående byggeleveranceklausul finder anvendelse i forbindelse med leverancer, der anvendes i byggeri i Danmark.
Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber.

Immaterielle rettigheder og fortrolighed
Alle sælgers immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver sælgers ejendom.
Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra sælger til køber, tilhører sælger. Uden samtykke fra sælger må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.
Køber har ikke ret til uden sælgers skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af sælger ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige.

Force majeure
I tilfælde af force majeure er sælger fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt sælger eller sælgers underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende med mindre det kan påvises, at sælger med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

Lovvalg og værneting
Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem sælger og køber, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved voldgift eller ved de almindelige domstole efter sælgers valg.
Hvor sagen skal afgøres ved voldgift, sammensættes voldgiftsretten af tre medlemmer, der udpeges af Præsidenten for Østre Landsret. Et af disse medlemmer – formanden – skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.
Voldgiftsbehandlingen finder i øvrigt sted i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift.

FOR LEVERANDØRER
Købs- og leveringsbetingelser

Præambel
Disse betingelser gælder for handel med PSQ Power ApS og dennes ansatte, hvor PSQ Power ApS er køber.

Generelt
Disse almindelige Købs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.
Købers salgsbetingelser m.v. er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre køber skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.
Fravigelser kan kun aftales og accepteres af de tegningsberettigede for sælgers virksomhed eller af medarbejdere med særlige beføjelser dokumenteret af de tegningsberettigede.
Det forventes at der i ethvert køb er indeholdt al lovpligtig, for branchen, produktet eller ydelsen dokumentation.

Fakturering
Fakturering skal ske via EAN-fakturering, på EAN-nr. 5790002305900.
Modtages fakturaen ikke via EAN, anerkendes eventuelle rykkergebyrer, morarenter m.m. ikke, ved overskridelse af betalingsfristen.
Aftalte betalingsbetingelser gælder fra modtagelsen af fakturaen.

Kreditnotaer
Kreditering skal ske via EAN-fakturering, på EAN-nr. 5790002305900.
Modtagne kreditnotaer, der ikke inden for rimelig tid kan modregnes i en faktura, skal udbetales straks, til selskabets konto.
Kreditnotaer kan indbetales til:
Nordea Bank Danmark A/S
Reg. 2217
Konto. 0748439161
Mærkes: Firma og Kredtnotanr.

Betalingsbetingelser
Standard for alle vore leverandører betales faktura, enten “løbende måned + 15 dage” eller “Løbende måned + 30 dage”.

© Copyright - PSQ Power ApS
Ring mig op
close slider